સુરત મિત્ર મંડળ આયોજીત વિચાર ક્રાંતિ અભિયાન અંતર્ગત સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી ના સ્વાધ્યાય પ્રવચનો.

[frame_left] [/frame_left]

ભાગ ૪૭
ભાગ ૪૮
ભાગ ૪૯
ભાગ ૫૦
ભાગ ૫૧

દર રવિવારે સ્વામીજીના પ્રવચનો વેબસાઈટ ઉપર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.