[આવનારા નવરાત્રી પર્વ ને ધ્યાનમાં રાખીને આવો માણીએ માતાજી ના જુદાં જુદાં સ્વરૂપો વિશે સ્વામીજીના પ્રવચનો. ]

 

મહાકાલી

listen – Side A

listen – Side B

 

લક્ષ્મી નારાયણ

listen – Side A

listen – Side B

ઉમા રહસ્ય

listen – Side A
listen – Side B

માથું નમાવો

listen – Side A
listen – Side B

 

સરસ્વતીનું સ્વરૂપ

listen – Side A
listen – Side B