[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ સંત શિરોમણી ભક્ત કબીર અને મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી ચરિત્ર ]

listen – Side A

listen – Side B
@45.55min. કુછ લેના ન દેના મગન રેહના, શ્રી રાજેન્દ્ર અને નીના મહેતા

મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી ચરિત્ર

listen – Side A

listen – Side B