[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ સંત શ્રી એકનાથ અને સ્વામી શ્રી રામદાસ ]

માનવતાવાદી સંત શ્રી એકનાથ
listen – Side A
@42.00min. સંતને સંતપણા રે નથી મફતમાં મળતા. – શ્રી હેમંત ચૌહાણ

 

સમર્થ સ્વામી શ્રી રામદાસ
listen – Side B
@40.15min. ફિલ્મી ગીત સરે જહાંસે હિદુસ્તાં હમારા, અય વતન હમકો તેરી કસમ, જહાં ડાલ ડાલ પે સોનેકી ચિડીયા કરતી હૈ બસેરા – શ્રી મતિ લતા મંગેશકર, રફી સાહેબ વિગેરે.