[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ શ્રીમદ યમુનાચાર્ય, રામનુજા ચરિત્ર અને શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરિત્ર]

 

શ્રીમદ યમુનાચાર્ય અને રામનુજા ચરિત્ર

listen – Side A
@39.45min. નારાયણનું નમાજ લેતાં વારે તેને તજીએ રે, હરી ઓમ નારાયણા

 

તડપ યોગ અને શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરિત્ર

listen – Side B
@44.10min. નિશદિન બરસત નૈન હમારે – શ્રી મતિ લતા મંગેશકર, મધુરાષ્ટકમ – શ્રી મતિ અનુરાધા પૌડવાલ