[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ ચરિત્ર ]

 

સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ ચરિત્ર

listen – Side A

listen – Side B
@43.46min. જો તું રામ નામ ચિત્ત ધાર તો, શ્રી અનુપ જલોટા

 

સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ ચરિત્ર

listen – Side A

listen – Side B
@39.35min. જનમ જે સંતને આપે જનેતા એજ કહેવાયે, શ્રી નારાયણ સ્વામી