[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી અને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ]

 

શ્રી સહજાનંદ સ્વામી

listen – Side A

listen – Side B
@34.00min. શ્રી સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના લોકપ્રિય ભજનો – શ્રી રસ વિહારી દેસાઈ, શ્રી જનાર્દન રાવલ વિગેરે.

 

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

listen – Side A

listen – Side B

@31.00min.  હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર