ગીતાધર્મ વિષે સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી નું પ્રવચન.
ઊંઝા. ૧૯૮૭