મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી

મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી વિશે સ્વામીજી એ લખેલ આ પુસ્તક તમે અહીં વાંચી શકો છો.  આ પુસ્તકને ડાઉનલોડ કરવા માટે ની લીંક નીચે આપી છે.

ડાઉનલોડ કરીને પછી વાંચવા માટે અડોબી રીડર (Adobe Reader) જરૂરી છે.

 

 

 

 

 

 

[gview file=”http://www.SachchidanandjiBlog.org/wp-content/uploads/2013/06/maharshi-dayanand-sarasvati.pdf” height=”650px” width=”880px” save=”1″]