આજે ૨૬ જુલાઈ, કારગીલ વિજય દિવસ #KargilVijayDivas નિમિતે સ્વામીજી નાં બે પ્રવચનો.