[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ શ્રી નરસિંહ મહેતા.]

ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા ચરિત્ર

listen – Side A

listen – Side B
@23.05min. શ્રી નરસિંહ મહેતા રચિત ભજનો.