[ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે ના સંદર્ભ માં આ સંકલન અહીં મૂકવામાં આવ્યું છે.]

 

listen Side A – MAA – MUMBAI, Prempuri Ashram

listen Side B – MUMBAI, @8.35Min.  “મા” આલ્બમના ભજનો – જગજીત સીંગ

listen Side A – MAA NE VANDAN – MUMBAI, Diwaliben Trust

listen Side B – MUMBAI, @41.45Min. ભજન – જનનીની જોડ સખી નહિ મળેરે લોલ

listen Side A – NAARI JAGAT – AMDAVAD

listen Side B – AMDAVAD, @40.35Min. ભજન – હજી લગી બાળ કુંવારી

listenSide A – KANYA ANE VIDHAVA – SURAT, Vanita Visram College

listen Side B – SURAT- @14.50Min. સમાજની કક્ષાઓ  @34.40min. પાનબાઇ ભજન

listen Side A – JAUHAR VRAT – RANPUR, FORT,  જ્યાં રાજપુત સ્ત્રીઓએ જૌહર વ્રત કર્યું હતું.

listen Side B – RANPUR, @19.32min. બાલિસાણા વૃધ્ધાશ્રમનું ઉદ્દઘાટન @49.35m ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું